Entry-header image

Adatkezelési tájékoztató

E-mail: [email protected]
Telefon: +36 (30) 239 9265


ÁSZF elérhető ezen az oldalon

Vénu Kft.
Adatkezelési tájékoztató

www.vendeghaz.krisnavolgy.hu
Elfogadás dátuma: 2023.11.23.


Tartalomjegyzék

A Vénu Kft., mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja Önt, mint érintettet összefoglalóan az adatkezelő által üzemeltetett www.vendeghaz.krisnavolgy.hu weboldalon elérhető szolgálatatásokkal (szálláshelyek lefoglalásával, és a csomagajánlatok lefoglalásával) kapcsolatban végzett személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységekről.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.vendeghaz.krisnavolgy.hu oldal adatkezelését is szabályozza.

1. Adatkezelő

VÉNU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8699 Somogyvámos, Bhaktivedanta Swami sétány 6.
Levelezési cím: 8699 Somogyvámos, Bhaktivedanta Swami sétány 6.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 14-09-304851
Adószám: 12778564-2-14
Képviselő: Papp Krisztina Etelka
Email: [email protected]
Honlap: www.vendeghaz.krisnavolgy.hu

2. Tárhelyszolgáltató

Név: Lál Kft.
Levelezési cím: 8699 Somogyvámos, Fő utca 38.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: 06 30 505 1266

3. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

4. A szálláshely és a hozzá kapcsolódó weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A jelen dokumentum a weboldal működésével, valamint az azon keresztül történő szálláshely foglalással, az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

4.1. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

4.1.1. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben emailben, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely szolgáltatással kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor lefoglalhatja a szolgáltatást.

 • Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatait csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
4.1.2. A szálláshely lefoglalásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés, vagyis a foglalás teljesítéséhez elengedhetetlenek, az adatok hiányában a szerződés nem tud létrejönni, az Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást nem tudja teljesíteni. Az elektronikus levélben (e-mail), telefonon, az Adatkezelő saját weboldalán keresztül történő szállásfoglalás szintén szerződéskötésnek minősül.

 • A kezelt adatok: Adatkezelő az adatkezelés során személyes adatként a foglalást végző személy vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, címét, telefonszámát, az esetlegesen a „Megjegyzés” rovatba beírt egyéb személyes adatát, a szálláshelyek számát, a szállás típusát, a felnőttek számát, a gyermekek számát, a választott kiegészítő szolgáltatást, valamint a foglalás időpontját kezeli.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. Amennyiben a foglalás törlésre kerül, és szolgáltatás teljesítésére nem kerül sor, úgy a foglalás lemondásáig, de legkésőbb az ezt követő 30 (harminc) nap elteltéig kezeljük.
 • Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]
4.1.3 A bejelentőlaphoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő Vendég személyes adatait szálláshelykezelő szoftver útján rögzíti bejelentkezéskor. A Vendég bejelentkezéskor köteles a személyazonosító, illetve útiokmányait az Adatkezelő illetékes munkatársa (recepció) részére az adatok rögzítése céljából bemutatni. Az Adatkezelő a személyazonosító vagy útiokmány bemutatásának hiányában megtagadja a szálláshely-szolgáltatást.

A szálláshelyen való bejelentkezéskor az Adatkezelő rögzíti a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatokat a VIZA elnevezésű informatikai rendszerben. A szálláshely-szolgáltatókat a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítésére a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turtv.)7 , valamint a Turtv. végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) kötelezi. A Turtv. 9/H. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szálláshely-szolgáltató – az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából – a bejelentkezéskor a szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen – azaz a VIZA rendszerbe – rögzíti – többek között – a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait.

Jogszabály alapján kötelezően megadandó adatok:

A kötelezően megadandó személyes adatok, amely adatok a vendég általi megadása a szállás szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 • Kezelt adatok: érintett vezeték-és utóneve, születési vezeték-és utóneve, születi hely és idő, érintett neme, anyja születési vezeték-és utóneve, a személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útlevélokmányának azonosító adatai, az azonosító okmányának beszkennelt képe, érintett állampolgársága, a szálláshely pontos címe, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja, harmadik országbeli állampolgár esetén a vízum vagy tartózkodási engedély száma, beutazás időpontja és helye.
 • Adatkezelési időtartama: Adatkezelő a vendég távozását követően az adatokat a polgárjogi általános elévülési ideig, azaz tárgyévet követő 5 évig őrzi meg. Adatkezelő a turisztikai törvény előírásai alapján rögzített személyes adatokat a következő év végéig tárolja az erre kijelölt központi tárhelyen.
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. c., 2016. évi CLVI. törvény 9/H. §-a, valamint a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 7. §-a, 14. §-a, 14/C §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése)]
4.1.4 Ajándékkártya

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett ajándékutalványokat vásároljon, melyeket az adott érékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira.

 • Kezelt adatok: az ajándékozó és megajándékozott vezeték-és utóneve, email címe, telefonszáma, számlázási név és cím,
 • Adatkezelési időtartama: számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6.cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
 • Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]
4.1.5. A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számvitelibizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv.169.§ (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 • Kezelt adatok: Számlázási név, cím, e-mail cím, telefonszám
 • Adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6.cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
4.1.6. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltatás banki átutalás útján történő kiegyenlítéséhez kapcsolódóan az Adatkezelő kezeli az érintett alábbi adatait:

 • Kezelt adatok: számlatulajdonos neve, bankszámlaszáma, átutalt összeg, közlemény.
 • Adatkezelés célja: A szolgáltatásért fizetendő összeg kiegyenlítésének ellenőrzése.
 • Az adatkezelés időtartama: Számviteli tv. 169. § (1) bekezdése alapján 8 év
 • Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]
4.1.7. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A megrendelés során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

 • Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
 • Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
 • Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]
4.1.8. Vendég értékelés, vélemények

Az érintett a szálláshely szolgáltatásainak minőségéről, a vendégek elégedettségéről a szolgáltatónál online a honlapon keresztül tudnak véleményt írni. Az adatkezelés célja, a vendégek véleményének megismerése. Statisztikai célok, piackutatás.

 • Kezelt adatok: Az érintett neve, email címe. A vélemény kitöltésekor a vendég megadhatja további személyes adatait, de kitöltheti anonim módon is.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit az értékelés leadásával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
 • Az adatkezelés időtartama: Az Érintett kérése esetén Adatkezelő törli az értékeléseket minden megjelenő felületről.

5. A fogyasztóvédelmi panaszok kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. Az adatkezelési folyamat a fogyasztói panaszok kezelése érdekében történik.

 • Kezelt adatok: Az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.
 • Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban, ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

6. Szavatossági igények kezelésével kapcsolatos adatkezelés

A szavatossági igényeket a 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk.

Kezelt adatok:

A szavatossági igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk. A rendelet alapján a nálunk bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vagyunk kötelesek felvenni, amelyben rögzítjük:

 1. az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. a szerződés teljesítésének időpontját,
 4. a hiba bejelentésének időpontját,
 5. a hiba leírását,
 6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Az adatkezelés időtartama

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági igényérő felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az adatkezelés jogalapja: 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet [4.§(1) bekezdésés6.§(1)bekezdés] szerintijogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

7. További adatkezelések

7.1.Adatfeldolgozók, a személyes adatok címzettjei

7.1.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Lál kft.

Székhely: 8699 Somogyvámos, Fő u. 38
Telefonszám: 06 30 505 1266
E-mail cím: [email protected]

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

7.1.2. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatfeldolgozó megnevezése: Lál kft.

Székhelye: 8699 Somogyvámos, Fő u. 38
Telefonszáma: 06 30 505 1266
Email: [email protected]

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

7.1.3. Szálláshelykezelő szoftver üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: FelhőMatrac Informatikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 35. 3. em. 17.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 49 33 627 Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó weboldala: felhomatrac.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

7.1.4. A szálláshelyre történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK), amelynek az üzemeltetője a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.;

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a következő linken olvasható: https://info.ntak.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

Az NTAK és az Adatkezelő közötti adatfeldolgozási jogviszony feltételeiről adatfeldolgozási szerződés helyett a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14. §-a rendelkezik.

7.1.5. Számlázóprogrammal kapcsolatot adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Billingo Technologies Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc u. 6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: (06 1) 500 9491
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó weboldala: billingo.hu

7.1.6. Online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: (06 1) 366 6611
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Weboldal: https://otpmobil.hu/

Online bankkártyás fizetés esetén a Vendég tudomásul veszi és hozzájárul, hogy Adatkezelő által a www.vendeghaz.krisnavolgy.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszámok, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7.1.7. PayPal szolgáltatáson keresztüli fizetéssel (bankkártyás fizetéssel) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: PayPal (Europe) S.a.r.l.et Cie, S.C.A.
Az adatfeldolgozó székhelye: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, külföldi nyilvántartási szám: B118349)
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 00 1 402-935-2050
A PayPal mint pénzügyi szolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelésitájékoztatónak
( https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/legalhubfull?locale.x=hu_HU)
megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

8. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Alapvetően három típusú cookiet különböztetünk meg:

 1. a működéshez elengedhetetlen cookie-t, ami a Weboldal megfelelő működését szolgálja,
 2. statisztikai célú és
 3. marketing célú cookiekat.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a statisztikai és a marketing célú cookie-k esetében, valamint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Weboldal működésének biztosításához szükséges jogos érdek, a működéshez szükséges cookiek esetében.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

8.1.1. A működéshez elengedhetetlen cookie-k

Amennyiben Ön nem fogadja el ezen cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem biztos, hogy elérhetőek lesznek az Ön számára.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

employee_login_last_email: Bejelentkezésnél az email címet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw: Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

8.1.2. Statisztikai célú cookie-k:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

_gid: Ezt a cookie-t a Google Analytics állítja be. Minden egyes meglátogatott oldal egyedi értéket tárol és frissít, és az oldalmegtekintések számlálására és nyomon követésére szolgál.

_ga_G7LFQSLNQR: Ezt a cookie-t a Google Analytics használja a munkamenet állapotának megőrzésére.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

_fbp: A Meta egy sor hirdetési termék szállítására használja, például valós idejű ajánlattételt harmadik fél hirdetőitől.

_gat_gtag_UA_194226315_1: Ez a cookie a Google Analytics része, és a kérések korlátozására szolgál (a kérések sebességének szabályozása).

wp-wpml_current_language: Tárolja az aktuális nyelvet. Alapértelmezés szerint ez a cookie csak a bejelentkezett felhasználók számára van beállítva. Ha engedélyezi a nyelvi cookie-t, hogy támogassa az AJAX szűrést, akkor ez a cookie a be nem jelentkezett felhasználók számára is be lesz állítva.

pbid: A besorolással nem rendelkező süti, olyan süti, amelyek még besorolás alatt áll, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt. Lejárat: 180 nap.

pys_first_visit, pys_start_session, pysTrafficSource, last_pys_landing_page, pys_landing_page, last_pysTrafficSource: Statisztikai adatokat regisztrálnak a felhasználók webhelyen való viselkedéséről. A webhely üzemeltetője belső elemzésekhez használja. Élettartamuk: 7 nap.

pys_session_limit: Anonim cookie, amelyet az analitikai szolgáltatásainkat kezelő „PixelYourSite” beépülő modul megkönnyítésére használnak.

8.1.3. Marketing célú cookie-k:

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

predictionio: Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

9. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Önt a Rendelet szerint az adatkezelés időtartama alatt az alábbi jogok illetik meg.

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön ezen jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszai a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét az Adatkezelőnél szóban személyesen, vagy írásban személyesen, vagy postai úton, vagy emailben, jelentheti be az alábbi elérhetőségeken:
Levelezései cím: 8699 Somogyvámos, Fő u. 15.
Telefonszám: +36 (30) 239 9265
Email cím: vendeghaz@vhAz adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

9.1 A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint, ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

9.2. A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

9.3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

9.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

9.5. Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

9.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

9.8. Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy

Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

10. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: [email protected], telefonszámok: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

12. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.